رویدادهای علمی سال 1398

Scientific Events (2019)


کنفرانس سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان  RDS

27 فروردین ماه 98

Respiratory Distress Syndrome Conference

کارگاه برونکوسکوپی ایباس

29 فروردین ماه 98

Bronchoscopy EBUS Workshop

ویدیو کنفرانس NGS

8-11  اردیبهشت ماه 98

Clinical Genomics and NGS

کنفرانس تغذیه با شیر مادر

30 خردادماه 98

Breastfeeding Conference

کنفرانس احیاء قلبی ریوی

6 تیرماه 98

Cardiopulmonary Resuscitation Conference

کنفرانس معرفی کیسهای چالش بر انگیز

13 تیرماه 98

Cardiology Challenging Cases

CTO Workshop

20-21 تیرماه 98

CTO Workshop

کنفرانس تازه های حاد کرونری

28 تیرماه 98

Updates of Acute Coronary Syndrome

کارگاه اکسیژیناتور هوریزون

4 مردادماه 98

 HORIZON Oxygenator Workshop

کنفرانس معرفی کیسهای چالش بر انگیز

17 مردادماه 98

Cardiology Challenging Cases

Venous Intervention Workshop

24 مردادماه 98

Venous Intervention Workshop

معرفی استنت Biomime

16 مهرماه 98

Introducing Biomime Stent Conference

CASPIAN Meeting 2019  &  Iran CTO 

17-19 مهرماه 98

CASPIAN & Iran CTO  Meeting  2019

دوره آموزشی پایه ابلیشن و الکتروفیزیولوژی قلب و برنامه ریزی دستگاه های الکترونیکی قلبی

24-26 مهرماه 98

 Basic Cardiac Electrophysiology (Ablation & Electronic Device Programming Workshop)

کنفرانس پروسیجرهای رایج بر بالین در مشکلات گوارشی-ریوی-قلبی 18 و 25 آذر- 2 دیماه Scientific Conferences on Common
Procedures for Clinics in Cardiology,Pulmonary and GI Problems

کنفرانس علمی بیماریهای قلب و مغزی عروقی

5 دیماه 98

Cardio-neurology Symposium

کنفرانس علمی یکروزه دیس لیپیدمی و چالش های درمانی

19 دیماه 98

Dyslipidemia & Therapeutic Challenges Conference

کنفرانس هفتگی گروه قلب
Cardiology Group Weekly Conferences

کنفرانس ادواری قلب و عروق

 

Periodic Cardiovascular Conferences

کنفرانس ادواری پرستاری

 

Periodic Nursing Conferences