رویدادهای علمی سال 1397
Scientific Events (2018-2019)

کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان

5-6 اردیبهشت ماه 1397

Neonatal Hematology & Oncology

کنفرانس علمی تغذیه با شیر مادر

21 مردادماه 1397

Breastfeeding Conference

اکوکاردیوگرافی سه بعدی پیشرفته

13-12 مهرماه 1397

Echocardiography 3D Workshop

سمینار علمی یک روزه مراقبت از نوزادان نارس

26 آبانماه 1397

Care of Rremature Infants Seminar

Iran CTO Meeting 2018

14-15 آذرماه 1397

Iran CTO Meeting 2018

CASPIAN Meeting 2018

15-17 آذرماه 1397

CASPIAN Meeting 2018

کنفرانس علمی احیاء نوزادان

20 دی ماه 1397

Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop

جلسه هفتگی گروه قلب و عروق

از تاریخ 25 دی ماه 1397 تا پایان سال

Cardiology Group Weekly Conferences