رویدادهای علمی سال 1393

Scientific Events (2014-2015)

ژورنال  هفته ای گروه چشم

هر هفته یکشنبه ها

Weekly Journal of Eye Group

کارگاه بی حرکت سازي (Immobilization)

فروردین ماه 1393

Immobilization Workshop

اولین کنگره بین المللی بیماریهاي التهابی روده و اختلالات مرتبط با گلوتن

خرداد ماه 1393

The First International Inflammatory Bowel Diseases and Gluten Related Disorders Congress

کارگاه یکروزه آشنایی با کاربرد و روش اندازه گیري Syntax Score

خرداد ماه 1393

Application and Measurement Method of Syntax Score Workshop

کارگاه جامع پژوهشی

2 خرداد تاریخ پایان

Comprehensive Research Workshop

کنفرانس جایگذاري پساري به عنوان کمک کننده سرکلاژ واصول برخورد غیرتهاجمی با بیماریهاي کف لگن

تیر ماه 1393

Psoriatic Insertion as a Helper for Collagen and the Principles of non-Invasive Treatment of Pelvic Floor Diseases

اولین کنگره تغذیه بالینی رضوی ودومین سمپوزیوم بین المللی تغذیه

مرداد ماه 1393

The First Razavi Clinical Nutrition Congress and The Second International Symposium on Nutrition Symposium

اولین کنگره بین المللی عوارض وچالشهاي جراحی کاتاراکت و رفراکتیو

شهریور ماه 1393

The First Complications and Challenges of Cataract and Refractive Surgery Congress

کارگاه ارزیابی مخاطرات ریسک بیمارستانی

29-30 شهریوره1393

 Hospital Risk Assessment Workshop

کلاس آموزشی مدیریت اورژانس

17 آذر ماه 1393

Emergency Management Seminar

کلاس آموزشی ونتیلاتور

1 دی ماه 1393

Ventilator Course

کنفرانس یکروزه تزریقات داخل چشمی در بیماران سگمان خلفی (اندیکاسیونها و عوارض)

4 دی ماه 1393

Intraocular Injections in Posterior Segment Patients Conference

کارگاه یکروزه  Air way management

6 دی ماه 1393

Air Way Management Workshop

کلاس آموزشی ونتیلاتور

15 دی ماه 1393

Ventilator Course

کلاس آموزشی ونتیلاتور و الکتروشوک 

29 دی ماه 1393

 Ventilator and Electric Shock Conference

کلاس آموزشی کلیات ECG و Block های قلبی

6 بهمن 1393

All About ECG & Heart Blocks Conference

کارگاه یکروزه  BLS-ACLS

11 بهمن 1393

BLS-ACLS Workshop

کلاس آموزشی تاکی آریتمی ها 

20 بهمن 1393

Tachyarrhythmias Conference

کلاس آموزشی روش های ارزیابی سلامت جنین

27 بهمن 1393

Embryo Health Assessment Methods Conference

کار گاه آموزشی تغذیه با شیر مادر

3 اسفند 1393

 Breastfeeding Workshop

کلاس آموزشی برادی آریتمی ها 

4 اسفند 1393

Brady Arrhythmias Conference

کنفرانس روشهای مدرن در تشخیص بیماریهای نوروماسکولر و متابولیک و کارگاه درمان در بیماریهای ذخیره‏ای متابولیک

9 اسفند 1393

Modern Methods in Diagnosis of Neuromuscular and Metabolic Disorders Conference and Metabolic Storage Diseases Workshop

کارگاه آموزشی بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان و KMC

10 اسفند 1393

Healthy Baby Care Service Package at the Hospital & KMC

کلاس آموزشی سرخک

19 اسفند 1393

Measles Course