رویدادهای علمی سال 1392

Scientific Events (2013-2014)

نقش PCI در درمان انفارکتوس حاد میوکارد

فروردین ماه 1392

 Role of PCI in Treatment of Acute Myocardial Infarction

بیماریهای شایع شبکیه (دژنراسیون سنی ماکولا ARMD)

خرداد ماه 1392

Common Retinal Diseases Conference

اولین دوره آموزشی کارشناسان تغذیه

تیر ماه 1392

The First Nutrition Experts Seminar

ششمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضوی

مرداد ماه 1392

The Six International Cardiology Congress

دومین کنگره پرستاری بیماریهای قلبی

همزمان با کنگره قلب

The Second Heart Disease Nursing Congress

كارگاه تصويربرداري قلب وعروق (Cardiovascular Imaging)

Cardiovascular Imaging Workshop

كارگاه تعاملي الكتروكارديوگرافي پيشرفته (Basic ECG Practice)

Advanced Electrocardiography Workshop

كارگاه احياي قلبي ريوي پیشرفته(مديريت راه هوايي) (CPR)

Advanced Cardiopulmonary Resuscitation Workshop

كارگاه جراحي عروق كرونر (Coronary artery surgery)

Coronary Artery Surgery Workshop

كارگاه CRT optimization

CRT Optimization Workshop

كارگاه ترميم دريچه آئورت (Aortic Valve Repair)

Aortic Valve Repair Workshop

كارگاه كاتتريسم راست (Right Heart Catheterization)

Right Heart Catheterization Workshop

كارگاه ترميم دريچه ميترال (Mitral Valve Repair)

Mitral Valve Repair Workshop

كارگاه Advanced 3D Echocardiography

Advanced 3D Echocardiography Workshop

کارگاه آموزشی روشهای نوین کنترل عفونتهای بیمارستانی

شهریور ماه 1392

New Methods of Hospital Infectious Diseases Control Workshop

کارگاه یکروزه احیاء بالغین و الکتروشوک

شهریور ماه 1392

Adult Resuscitation and Electrocution Workshop

کنفرانس یکروزه چالشهای جراحی کاتاراکت

شهریور ماه 1392

Challenges of Cataract Surgery Conference

دومین کنگره بین المللی پروکتولوژی

مهر ماه 1392

The Second International Proctology Congress

کارگاه اولتراسوند اندوآنال

همزمان با کنگره پروکتولوژی

Endoanal Ultrasound Workshop

چهارمین کنگره بین المللی گردشگری کشورهای اسلامی

آذر ماه 1392

The Fourth International Conference on Islamic Countries Health Tourism

تازه های گلوکوم و تصویربرداری های مرتبط

آذر ماه 1392

Updates on Glaucoma and Related Imaging

کارگاه حمایت پیشرفته تروما (ATLS)

بهمن ماه 1392

ATLS  Workshop

کنفرانس اندیکاسیونهای ترانسفوزیون

بهمن ماه 1392

Transfusion Indications Conference

کنفرانس مراقبت تکاملی در بخش ویژه نوزادان

اسفند ماه 1392

Evolutionary Care in the Neonatal Intensive Care Unit Conference

کارگاهIPD (International Patient Department)

اسفند ماه 1392

International Patient Department Workshop

کارگاه مدیریت راه هوایی در اورژانس

اسفند ماه 1392

 Airway Management in Emergency Workshop

کارگاه جامع پژوهشی

2 بهمن 92 تاریخ شروع

Comprehensive Research Workshop