رویدادهای علمی سال 1385

Scientific Events (2006-2007)

 

 سمينار تازه های قلب و عروق

6 آبان ماه 1386

Update Cardiovascular Seminar

اولين كارگاه آموزش شير مادر

25-26 آبان ماه 1385

The First Breastfeeding Workshop

كارگاه كاربرد اندوسونوگرافي

آذر ماه 1385

Use of Endosonography Workshop

اولين كارگاه Double Balloon

آذر ماه 1385

 Double Balloon Workshop

اولين سمينار سراسري قلب و عروق

آذر ماه 1385

The First Cardiology Seminar

اولين كارگاه احياء نوزادان

8 دي ماه 1385

The First Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Conference

اولين سمينار آموزشي عفونت هاي بيمارستاني

دي ماه 1385

The Infections of Nosocomial Seminar

اولين سمينار احتياطات استاندارد و ايزولاسيون

دي ماه 1385

Standard Precautions and Insulation Seminar

دومين كارگاه آموزشي شيردهي

 5-6 بهمن  ماه 1385

The Second Breastfeeding Workshop

دومين سمينار سراسري تازه هاي قلب و عروق

اسفند ماه 1385

The Second Cardiology Seminar