این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
Seyed Alireza Marandi, MD
Neonatologist, Professor of Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran-Iran
 

 
Hadi Samaei, MD
Neonatologist, Head of NICU and Pediatric Department of Mofid Hospital Tehran-Iran
 

 
Seyed Hossein Fakhraei, MD
Neonatologist Head of NICU Department of Mofid Hospital Tehran -Iran
 

 
Abdollah Arab, MD
 

 
S. Abolfazl Afjaei, MD
Neonatologist, Mofid Hospital Tehran -Iran
 

 
Narjes Pishva, MD
Neonatologist, Shiraz University of Medical Sciences Shiraz-Iran
 

 
Ahmad Madani, MD
Neonatologist, Shiraz University of Medical Sciences Shiraz-Iran
 

 
Reza Saeidi, MD
Neonatologist, Mashhad University of Medical Sciences, CEO of Razavi Hospital Mashhad-Iran
 

 
Gholamali Mamouri, MD
Neonatologist Professor of Mashhad University of Medical Sciences Mashhad-Iran
 

 
Ashraf Mohammadzadeh, MD
Neonatologist Professor of Mashhad University of Medical Sciences Mashhad-Iran
 

 
Ahmad Shah Farhat, MD
Neonatologist Assistant Professor of Mashhad University of Medical Sciences Mashhad-Iran
 

 
Parisa Mohagheghi, MD
Neonatologist, Associate Professor of Iran University of Medical Sciences Tehran-Iran
 

 
Mohammad Kazemian, MD
Neonatologist, Associate Professor of Mofid Hospital, Tehran-Iran
 

 
Pedram Niknafas, MD
Neonatologist, Kerman University of Medical Sciences
 

 
Nastaran Khosravi, MD
Neonatologist
 

 
S. Fatemeh Nayyeri, MD
Neonatologist, Associate Professor of Tehran University of Medical Sciences Tehran-Iran